PRINCE2®
(PRojects IN Controlled Environments)
Projekty w sterowalnych środowiskach
Co to jest PRINCE2®
PRINCE2® jest podejściem do zarządzania projektami opartym o procesy, które w prosty sposób można dopasować do indywidualnych potrzeb organizacji.
PRINCE2® jest zalecanym standardem w krajach Unii Europejskiej. Jest metodyką stworzoną specjalnie na potrzeby administracji publicznej, choć równie chętnie stosowanym w firmach prywatnych. PRINCE2® jest zalecanym standardem, wdrażanym przez wszystkie struktury NATO.
Dlaczego warto stosować PRINCE2®
· PRINCE2® zawiera zbiór najlepszych praktyk, ujęty w kompletny i spójny system procesów, komponentów i technik.
· Metodyka została stworzona specjalnie na potrzeby administracji publicznej, a następnie dokładnie sprawdzona w działaniu, potwierdzając przez szereg lat swoją wyjątkową przydatność i skuteczność.
· Dzięki PRINCE2® pracownicy nie muszą mieć ducha przedsiębiorcy, żeby projekty się udawały i przynosiły zamierzone rezultaty. Dobre reguły postępowania znacznie zwiększają szanse każdego projektu na uzyskanie zamierzonych korzyści w określonym budżecie, czasie i jakości.
 
Korzyści płynące ze stosowania metodyki PRINCE2®:
  • · Planowane rozpoczęcie, przebieg i zakończenie projektu w sposób kontrolowany i zorganizowany,
  • · Jasny podział ról, obowiązków i odpowiedzialności.
  • · Przebieg projektu jest sterowany stałym odwoływaniem się do nadrzędnego celu projektu nazywanym w metodyce ‚uzasadnieniem biznesowym’
  • · Zaangażowanie najwyższego kierownictwa projektu tylko wtedy, gdy jest to konieczne – odbiór etapu, kluczowe decyzje, ważne zmiany, itp.
  • · Zapewnienie wczesnego ostrzegania o możliwych problemach,
  • · Automatyczna kontrola wszelkich odchyleń od planu,
  • · Dobre zorganizowanie komunikacji.
Stosowanie metodyki PRINCE2® nie wymaga licencji.
Kadra menadżerska
Wdrożenie metodyki PRINCE2® w organizacji zapewnia kadrze zarządzającej pełną kontrolę nad podejmowaniem decyzji i wydawaniem pieniędzy, a co najważniejsze ukierunkowuje cały zespół projektowy na określony i zatwierdzony wcześniej cel projektu. Dzięki temu zarządzanie staje się mniej absorbujące czasowo!
Kierownicy projektów
Metodyka dostarcza zbiór zasad postępowania ujętych w procesy, które zawsze występują w projekcie. Jasno i precyzyjnie wyjaśnia jak projekt uruchomić, przeprowadzić i zakończyć.
Komponenty PRINCE2® – nazywane czasem czynnikami sukcesu projektu, oferują sprawdzone wzorce działania, takie jak zarządzanie ryzykiem, sterowanie zmianami, panowanie nad dokumentacją, itd. Jasny opis ról i odpowiedzialności jest kolejnym elementem za który PRINCE2® jest ceniony przez kierowników projektów.
 
Członkowie zespołów oraz dostawcy zewnętrzni
Wreszcie jasne reguły postępowania dla wszystkich!
Dla członków zespołów oraz dla dostawców spoza organizacji metodyka oferuje kilka niezwykle prostych a jednoczenie skutecznych zasad postępowania. Dzięki nim problemy z niejednoznacznością odejdą w przeszłość.
 
Co dają certyfikaty PRINCE2®

 

Certyfikaty PRINCE2® Foundation i PRINCE2® Practitioner , poświadczają opanowanie metodyki PRINCE2® w stopniu wystarczającym do brania udziału w projektach jako wykwalifikowany członek zespołu projektowego, lub do prowadzenia projektów.
 
PRINCE2® Foundation
Certyfikat PRINCE2® Foundation stanowi podstawowy poziom certyfikacji z zakresu metodyki PRINCE2®. Jest egzaminem weryfikującym wiedzę merytoryczną z zakresu procesów, komponentów i technik metodyki.
Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 75 pytań z czterema możliwościami odpowiedziami. Wartością progową, od której egzamin uważa się za zdany jest 35 poprawnych odpowiedzi.
Nieoficjalny wynik egzaminu jest znany w kilkanaście minut po zakończeniu, a na oficjalny wynik trzeba poczekać około dwóch tygodni. Można go zdawać zarówno w języku angielskim jak i polskim.
PRINCE2® Practitioner
Certyfikat PRINCE2® Practitioner poświadcza wiedzę teoretyczną, a także dogłębne zrozumienie metodyki PRINCE2®  koniecznej do sprawnego wdrożenia i stosowania zasad zarządzania projektami w dowolnym projekcie.
Egzamin ma formę rozbudowanego testu wielokrotnego wyboru opartego na scenariuszu. Egzamin obejmuje zakres wiedzy zawarty w podręczniku Managing Successful projects in PRINCE2®.

W trakcie egzaminu można korzystać z podręcznika. Można go zdawać zarówno w języku angielskim jak i polskim.